Vanuit ons oogpunt...

Visie en drijfveer

Bij Lode Holding zijn we ervan overtuigd mensen te kunnen helpen met hun gezondheid, vitaliteit en prestatievermogen door ze goed en voldoende te laten bewegen. We zetten daarom onze kennis en expertise op het gebied van menselijk bewegen enerzijds in om bewegen betrouwbaar en nauwkeurig te meten, te monitoren en te ondersteunen en anderzijds om met de meetgegevens van het bewegen de gezondheid, vitaliteit en het prestatievermogen van mensen te verbeteren.

Innovatie

We laten bewegingswetenschappers, technologen en andere deskundigen samen innoveren. Zo ontwikkelen we robuuste oplossingen voor het duurzaam en accuraat verzamelen, opslaan en presenteren van hoge kwaliteit (meet)data op het gebied van bewegen. Deze maken we beschikbaar voor professionals, die zich inzetten voor een betere gezondheid, beter functioneren en beter presteren van hun cliënt. We ondersteunen innovatief wetenschappelijk onderzoek om onze eigen kennis en expertise uit te breiden en om geheel nieuwe beweegoplossingen te ontwikkelen en te valideren

Strategie

Lode Holding heeft actief interactie met kennispartners op het gebied van zowel toepassingen als innovatieve technologieën. Resulterend uit haar ruime ervaring, vele contacten met eindgebruikers en creatieve processen worden de gerealiseerde concrete producten en dienstverleningsconcepten door haar deelnemingen op kwalitatief hoogwaardige wijze beschikbaar gesteld aan de verschillende doelgroepen. Kernbegrippen binnen Lode Holding zijn innovatie en klantgerichtheid. Duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden. De Lode Holding organisaties zijn professioneel, ambitieus, vooruitstrevend en gericht op de lange termijn. Lode Holding wil haar aanbod tevens verbeteren en vergroten door innovatie en gerichte overnames van activiteiten en technologieën.

Verantwoordelijk

Samen ben je meestal succesvoller dan alleen. Samenwerking en het benutten van elkaars sterke kanten is daarbij erg belangrijk. Lode Holding participeert in een vijftal organisaties met verschillende competenties welke allen actief zijn op het gebied van Life Sciences. Lode Holding streeft actief naar het benutten en vergroten van de synergie tussen deze verschillende participaties. 

Lode Holding wil actief een harmonieuze combinatie van mensen, milieu en bedrijfsopbrengsten nastreven. Productieve samenwerking met andere bedrijven, de zorgsector, overheid en kennisinstellingen wordt actief gezocht. 

Speciale verantwoordelijkheid wordt gevoeld ten aanzien van kennisontwikkeling. Lode Holding levert voortdurend bijdragen aan kennisontwikkeling en opleiding. Zo worden competenties en faciliteiten van Lode Holding ingezet binnen samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen. Tevens worden jaarlijks vele stageplaatsen en afstudeeropdrachten, inclusief werkplekken en begeleiding, beschikbaar gesteld voor studenten van MBO, HBO en Universiteit.

Lode Holding is aangesloten bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Deze gedragscode waarborgt dat er verantwoorde samenwerking plaatsvindt tussen artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen. De gedragsregels die zijn vastgelegd in deze gedragscode beogen om – in aanvulling op de geldende wetgeving – nader invulling te geven aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de aanschaf en/of de toepassing daarvan, ongeacht de setting waarin zij werkzaam zijn. Door ondertekening van de gedragscode verplichten leveranciers, zorgprofessionals en zorginstelling zich tot naleving van de daarin vastgestelde gedragsregels.

Duurzaam

Het milieu management systeem van Lode Holding is volgens de ISO 14001 normering. Verder is Lode Holding aangesloten bij het collectieve Wecycle-systeem. Dit betekent dat Wecycle er voor zorgt dat de producten van Lode Holding en haar dochters na inlevering optimaal gerecycled worden. Hierdoor blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.

Meer informatie is te vinden op: http://www.wecycle.nl.

Naast deelname aan WeCycle werkt Lode Holding volgens de richtlijnen van RoHS II (Restriction of Hazardous Substances). Lode Holding maakt daarom onder andere geen gebruik van de tien stoffen die onder deze richtlijn vallen (lood, kwik, cadmium, chromium VI, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP en DIBP).

 

Door te werken volgens ISO 14001 norm, de deelname aan WeCycle en het volgen van de richtlijnen van RoHS II probeert Lode Holding een gezondere leefomgeving te creëren voor mens en milieu. Met zonnepanelen wordt het stroomverbruik grotendeels in eigen beheer opgewekt. Ook het tegengaan van alle vormen van verspilling speelt een belangrijke rol, zoals o.a. verspilling van grondstoffen, componenten, hulpstoffen, papier, water en energie. Door actief maatregelen te nemen om onze milieu-voetafdruk te verkleinen, probeert Lode Holding haar bijdrage te leveren aan een gezondere leefomgeving en een beter milieu

Scroll naar boven