Privacy statement

Lode Holding inclusief dochterondernemingen Lode, ProCare, aXtion en Umaco, gevestigd aan Zernikepark 16 te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

www.lodeholding.nl
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
050-2072950 
info@lodeholding.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lode Holding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lode Holding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te informeren over onze producten en/of diensten. 
 • Om onze dienstverlening ten uitvoer te brengen. 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 • Verbetering van de website en het afstemmen van het aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren. 
 • Producten en diensten afstemmen op uw behoeften. 

Bijzondere gegevens

In de gevallen waarbij wij als verwerker van (medische) persoonsgegevens optreden ten behoeve van onze diensten (service, support en opslag) kan een afzonderlijke verwerkersovereenkomst opgesteld worden volgens het model wat is opgesteld door BrancheOrganisatieZorg. Indien hier subverwerkers bij betrokken zijn zal Lode Holding ook hiermee een verwerkersovereenkomst opstellen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lode Holding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaren voor de persoonsgegevens. De bewaartermijnen van de bijzondere gegevens worden vermeld in een verwerkersovereenkomst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lode Holding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lode Holding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lodeholding.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lode Holding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lode Holding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lodeholding.nl. 

Verantwoordelijkheden

De directie is eindverantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging van Lode Holding. De directie heeft security officers (SO) benoemd, die zorgdragen voor de dagelijkse controle van informatiebeveiliging binnen de organisatie. Tevens is per BV een ‘aandachtsfunctionaris’ aangesteld. Voor alle medewerkers geldt verder dat zij het beleid naar letter en geest dienen te ondersteunen en in hun dagelijks werk toe te passen. Beveiligingsincidenten, en mogelijke beveiligingsincidenten, dienen per direct bij de SO te worden gemeld. 

Scroll naar boven
Scroll naar top